Quảng Ngãi – Nhật ký chia sẻ


Chi?u hôm qua, 13/11/2013, ?oàn Hành Trình Nhân Ái CADI-Sun ?ã có bu?i ??n th?m chia s?, ??ng viên và trao t?ng nh?ng món quà ??n các h? gia ?ình nghèo t?i hai huy?n S?n T?nh và Bình S?n. Góp m?t trong chuy?n ?i ??n t?ng gia ?ình có ông ?? Kiên C??ng (Giám ??c chi nhánh CADI-SUN khu v?c mi?n Trung), ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng, ông Nguy?n Hoàng Hi?p (Phó bí th? th??ng tr?c T?nh ?oàn Qu?ng Ngãi) và ông Ngô Minh Công (Phó tr??ng ban th??ng tr?c Ban ?oàn k?t t?p h?p thanh niên T?nh ?oàn Qu?ng Ngãi).

Qu?ng Ngãi ngày hôm qua tr?i có ?? m?a, nh?ng con ???ng ??u ng?p bùn l?y nh?ng b?y nhiêu c?ng không th? ng?n nh?ng con tim thi?n nguy?n h??ng ??n t?ng m?nh ??i ?ang c?n s? giúp ??. Có ?i m?i c?m nh?n ???c th?t s? nh?ng c? c?c, v?t v? mà ng??i dân ph?i tr?i qua h?ng ngày. Ai n?y trong chúng tôi ??u không ki?m nén ???c s? xót xa khi ??n th?m t?ng h? gia ?ình. V?a qua, Qu?ng Ngãi ch?u ?nh h??ng c?a m?a bão và ??c bi?t là ??t phòng ch?ng siêu bão Haiyan nên nhi?u c?n nhà c?a các h? gia ?ình ?ã không còn nguyên v?n. M?i cách ?ây không lâu, gia ?ình anh ?? V?n Quý (xóm 1, H?i ??c, xã T?nh Hi?p, huy?n S?n T?nh) còn n??ng t?a nhau trong c?n nhà vách ??t x?p x? thì nay m?t ph?n ngôi nhà ?ã b? s?p. Ch?u ?nh h??ng n?ng n? h?n t? nh?ng c?n m?a bão là nhà bà Châu Th? B??i (??i 5, H??ng Nh??ng B?c, xã T?nh ?ông, huy?n S?n T?nh) b? s?p, t?c mái, hi?n gi? bà ph?i ? t?m nhà hàng xóm. Còn bà Ph?m Th? Li?n (xóm 9, thôn ?ông Yên 3, xã Bình D??ng, huy?n Bình S?n) m?i ?? ??c trong nhà ??u ?ã s? tán, ch? còn l?i bàn th? cúng ch?ng và con trai. Hai gia ?ình còn l?i là bà Nguy?n Th? Lan (xóm 9, thôn ?ông Yên 3, xã Bình D??ng, huy?n Bình S?n) và ch? Phan Th? S?n (xóm 4A, thôn M? Hu? 2, xã Bình D??ng, huy?n Bình S?n) c?ng ??u ???m n?i lòng kh?c kho?i v? cái nghèo, cái kh? ph?i h?ng ch?u h?ng n?m.

Bên c?nh nh?ng l?i ??ng viên tinh th?n, trong chuy?n th?m l?n này, Qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái h? tr? ??n các gia ?ình 25 tri?u ??ng ti?n m?t nh?m giúp xây s?a l?i ngôi nhà ?ã xu?ng c?p, ?? ng??i dân có ???c ch? tránh m?a tránh n?ng t? ?ó v?ng tin vào cu?c s?ng, h??ng ??n m?t t??ng lai t??i sáng h?n và h?nh phúc h?n.cse1 cse2 cse3 cse4 cse5 cse6 cse7 cse8 cse9 cse10 cse11


  • By admin
  • Comments closed