Bình Định – Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Phẻ


D?u trong b?t h?nh, nhi?u c?nh ??i v?n không ng?ng c? g?ng s?ng t?t và v??n lên trong cu?c s?ng. Th? nh?ng v?i nhi?u khó kh?n tr??c th?c tr?ng ?ói nghèo ?eo bám, h? d??ng nh? không th? thay ??i s? ph?n c?a mình. Gia ?ình ch? Nguy?n Th? Ph?, s?ng t?i Quy Nh?n là m?t trong nh?ng hoàn c?nh nh? th?. Gia ?ình ch? s?ng kham kh? v?i s? ti?n ch? Ph? ?i làm thuê ch? ?? 1 bu?i no, 6 bu?i ?ói vì s?c kh?e ch? khá y?u b?i t?ng m? th?n cách ?ây 5 – 6 n?m. Trong kho?ng th?i gian ch?y thu?c thang cho c?n b?nh ch? ?ã vay ti?n nhà n??c nên v?a tr? n?, lo cho 2 ??a con và ??c m? v? m?t ngôi nhà nh? càng xa v?i h?n ??i v?i ch?.
ph1 ph2 ph3 ph4 ph5 ph6 ph7 ph8 ph9 ph10 ph11 ph12
Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i ch? qua: ??a ch?: T? 8, KV5, ph??ng Bùi Th? Xuân, Thành Ph? Quy Nh?n. S? ?i?n tho?i: 01675 087 810