Bình Định – Nhật ký Lễ trao nhà Nhân Ái


Sáng nay 25/09, dù tr?i m?a khá to nh?ng khán phòng c?a Nhà V?n Hóa Lao ??ng t?nh Bình ??nh không còn m?t ch? tr?ng. R?t nhi?u ng??i dân ?ã cùng Qu? T? Thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái và các c? quan ban, ngành… ??a ph??ng cùng có m?t ?? ch?ng ki?n L? trao t?ng 5 c?n nhà cho 5 h? gia ?ình t?i Bình ??nh. T?i bu?i l?, Công ty C? ph?n dây và cáp ?i?n Th??ng ?ình (CADI-SUN) c?ng ?ã trao t?ng 50 tri?u ??ng cho Qu? nhân ??o H?i Ch? Th?p ?? t?nh Bình ??nh.

Bu?i l? có s? tham d? c?a ông H? S? D?ng (Phó ch? t?ch U? Ban M?t Tr?n T? Qu?c Vi?t Nam t?nh Bình ??nh); ông Ngô V?nh Kh??ng (Phó ch? t?ch H?i Ch? Th?p ?? t?nh Bình ??nh); ông Nguy?n Ng?c S?n, Phó CT UBND TP Quy Nh?n; ông Ph?m L??ng Hòa (ch? t?ch H?QT, T?ng Giám ??c CADI-SUN), ??i s? Nhân Ái – Hoa h?u Di?m H??ng cùng ??i di?n các s?, ban, ngành, ?oàn th?, các c? quan báo chí và các h? gia ?ình nghèo, sinh viên, tình nguy?n viên, l?c l??ng thanh niên xung kích, nhân dân t?nh Bình ??nh.

T?i bu?i l?, ông Ph?m L??ng Hòa (ch? t?ch H?QT, T?ng Giám ??c CADI-SUN), ?ã trao chìa khóa nhà cho 5 h? gia ?ình mà qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã có các chuy?n th?m h?i, chia s? trên các kênh truy?n thông g?m gia ?ình ch? Nguy?n Th? Di?u, ch? Nguy?n Th? M? Hu?, ch? Nguy?n Th? Ph?, ch? Nguy?n Th? Thùy Tiên và anh Tr?n V?n Nuôi. Sau 2 tháng thi công v?i s? giúp ?? c?a nhà tài tr? – Công ty C? ph?n dây và cáp ?i?n Th??ng ?ình (CADI-SUN) c?ng nh? s? h? tr? t? phía ??a ph??ng và H?i Ch? Th?p ?? t?nh Bình ??nh, qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã hoàn thành s? m?nh ??y ý ngh?a c?a mình t?i ??t võ Bình ??nh. 5 c?n nhà ???c trao s? góp ph?n mang l?i mái ?m cho các gia ?ình khó kh?n ?? h? an tâm trong công cu?c m?u sinh và hi v?ng v? m?t t??ng lai t??i sáng h?n.

Sau su?t ½ ch?ng ???ng kéo dài g?n 4 tháng, qu? t? thi?n CADI-SUN Hành Trình Nhân Ái ?ã trao t?ng 11 ngôi nhà Nhân Ái, ??n th?m và t?ng quà cho 4 trung tâm t? thi?n tr? giá 15 tri?u ??ng/trung tâm, ?ng h? 50 tri?u ??ng cho Q?y nhân ??o c?a H?i Ch? Th?p ?? Thành ph? ?à N?ng và t?nh Qu?ng Nam. Bình ??nh là ?i?m ??n th? ba trong hành trình c?a ch??ng trình.