Tag Archives: hành trình nhân ái

Phú Yên – Nhật ký thăm nhà mới

1380334_188474544671936_902386047_n

M?t ngày sau bu?i l? trao t?ng nhà t?i Nhà V?n Hoá Lao ??ng t?nh Phú Yên, sáng ngày 27/10, Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái ?ã có chuy?n ?i g?p g? và th?m h?i các gia ?ình ???c t?ng nhà Nhân ái. Chuy?n th?m h?i có s? góp m?t c?a ông Hu?nh T?n […]