Tag Archives: hanh trinh nhan ai cadisun

Bình Định – Nhật ký thăm nhà mới

1

Sáng ngày 26/9, m?t ngày sau bu?i l? trao t?ng nhà t?i Nhà V?n Hóa t?nh Bình ??nh, ê-kíp Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái ?ã có chuy?n ?i g?p g? ?? th?m h?i các gia ?ình ???c t?ng nhà Nhân Ái trong ch??ng trình l?n này. Bu?i g?p g? di?n ra trong không […]