22-23/08/2013


Ghi hình thăm nhà mới tại Quảng Nam