Category Archives: Cần giúp đỡ

Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Lan

blan14

Trong cu?c s?ng còn nhi?u khó kh?n, kh? c?c trên m?nh ??t Qu?ng Ngãi v?n còn ?ó bi?t bao s? ph?n b?t h?nh c?n ???c xã h?i giúp ??, hoàn c?nh c?a bà Nguy?n Th? Lan t?i huy?n Bình S?n là m?t ?i?n hình nh? th?. Ba l?n tr?i qua n?i ?au m?t mát ng??i […]

  • By admin
  • Comments closed

Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình chị Phan Thị Sơn

cson1

Trên dòng ??i t?t b?t m?u sinh h?ng ngày v?n còn ?ó không ít m?nh ??i ng??i ph? n? t?n t?o m?t mình ch?ng ch?i v?i nh?ng thi?u th?n, v?t v? và ch? Phan Th? S?n t?i Qu?ng Ngãi là m?t trong s? nh?ng tr??ng h?p nh? v?y. Chúng tôi tìm v? gia ?ình ch? […]

  • By admin
  • Comments closed

Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình anh Đỗ Văn Quý

a quy1

Trên hành trình mang ??n nh?ng tia n?ng ?m áp s??i ?m nh?ng m?nh ??i b?t h?nh t?i ??t Qu?ng Ngãi, ?oàn Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái CADI-SUN chúng tôi ghé ??n xã T?nh Hi?p, huy?n S?n T?nh và ???c nghe v? câu chuy?n c? c?c c?a anh ?? V?n Quý (xóm 1, […]

  • By admin
  • Comments closed

Quảng Ngãi – Hoàn cảnh gia đình bà Châu Thị Bưởi

ba buu1

?oàn Qu? t? thi?n Hành Trình Nhân Ái CADI-SUN có d?p ??n Qu?ng Ngãi, n?i cu?c s?ng v?n còn ?ó s? khó kh?n, c? c?c. B??c d?c trên con ???ng ph? r?p cây xanh, trong khung c?nh còn nhi?u hoang vu t?i xã T?nh ?ông, huy?n S?n T?nh, Qu?ng Ngãi, chúng tôi không kh?i qu?n […]

  • By admin
  • Comments closed