Xót xa bé gái 5 tuổi chờ chết vì chứng bệnh lạ


Sau 1 c?n s?t nh?, bé Nh?t Lam y?u d?n, m?t ti?ng r?i c? toàn thân co rút và teo tóp. Sau h?n 6 tháng b? c?n b?nh l? hành h?, em ch? còn da b?c x??ng, tay chân co rút l?i không c? ??ng ???c, ch? bi?t n?m trong tay m? mà khóc…

V?a ôm con trong lòng v?a luôn tay xoa n?n toàn thân cho con, ch? Lê Th? M? Ng?c t?c t?i k? l?i: “Nó m?i ?i h?c l?p 1 ???c tu?n l? thì chi?u hôm ?ó em nghe con nói m?t, em ?o nhi?t ?? thì th?y bé s?t nh? nên ra nhà thu?c mua thu?c h? s?t cho nó u?ng. ??n hôm sau bé còn s?t nên em ?em lên b?nh vi?n ?a khoa t?nh Tây Ninh ?i?u tr?. H? c?ng không tìm ra b?nh c?a bé nên chuy?n lên b?nh vi?n ? TPHCM. Ai ng? ch? sau vài tháng nó ?ã nh? ng??i th?c v?t”.

beNhatLam_24.5.2014.1-4c668
Ch? sau vài c?n s?t nh?, bé Nh?t Lam b? tê li?t toàn thân, s?ng ??i th?c v?t

Ngày chúng tôi ??n th?m cháu Nguy?n Lê Nh?t Lam (sinh n?m 2007), ng??i cháu teo tóp l?i ch? còn da b?c x??ng, không nói ???c, không c? ??ng ???c, ch? còn ?ôi m?t ??o qua ??o l?i cho bi?t cháu v?n còn tri giác ?? nh?n ra xung quanh ?ang di?n ra ?i?u gì. Hi?n h?u nh? c? n?ng c?a Nh?t Lam ?ã m?t h?t, ?n u?ng ph?i b?m tr?c ti?p vào d? dày, t? chi g?n nh? li?t và toàn thân lúc nào c?ng co g?ng l?i.

Ch? M? Ng?c cho bi?t: “Gi? nó tiêu, ti?u c?ng ?âu bi?t gì. Kh? nh?t là tay chân c? co g?ng l?i, c? ?? nó xu?ng gi??ng là s? co l?i nh? con tôm lu?c, ch?ng th? g? ra ???c nên c? ngày l?n ?êm ph?i có ng??i ôm cháu trong lòng r?i bóp tay bóp chân liên t?c m?i ???c. T?i cháu có ng? ???c ?âu, ph?i u?ng thu?c an th?n m?i ch?p m?t ???c vài ch?c phút r?i l?i gi?t b?n c? ng??i lên là t?nh d?y”.

Khi nghe m? k? v? c?nh kh? c?a mình, nghe ti?ng m? khóc, Nh?t Lam co rúm ng??i l?i, mi?ng méo x?ch mà ti?ng khóc không c?t lên ???c, ch? nghe âm thanh kh?c kh?c phát ra t? mi?ng nh? ti?ng h?i và cháo trào ra cu?ng h?ng, khóe m?t gi?n gi?t d? d?i mà không còn gi?t n??c m?t nào ch?y ra…

Theo l?i ch? Ng?c, ban ??u bé Nh?t Lam ???c ??a lên b?nh vi?n Nhi ??ng 1, r?i sang b?nh vi?n Nhi ??ng 2, b?nh vi?n chuyên khoa Ngo?i Th?n Kinh Qu?c T?… thì m?i vi?n ch?n ?oán bé b? 1 lo?i b?nh khác nhau nh?ng ??u có liên quan ??n virus t?n công h? th?n kinh trung ??ng và không có vi?n nào tìm ra cách ?i?u tr?. Theo các bác s? b?nh vi?n chuyên khoa Ngo?i Th?n Kinh Qu?c T? thì b?nh này g?i chung là viêm não, ??n giai ?o?n này h?u nh? không th? ch?a tr?.

Gõ c?a ?? l??t b?nh vi?n nh?ng các bác s? c?ng ??u l?c ??u, cho bé v? nhà. Gia ?ình ch? Ng?c mu?n ??a bé ra Hà N?i ch?a tr? nh?ng ??n ?ây thì s?c cùng l?c ki?t, ?ành ?? bé ? nhà ?i?u tr? b?ng thu?c nam và châm c?u. Ch? khóc mà r?ng: “Còn tí hy v?ng nào thì em c?ng c? g?ng! Nh?ng kh? quá, cháu ch?ng có ti?n tri?n gì mà nhìn con ?au ??n khi ?n u?ng, chích huy?t l?i xót xa…”.

Bà Nguy?n Th? S??ng (sinh n?m 1940), m? ch? Ng?c cho bi?t: “Ch?ng nó ? Hu?, vào ?ây làm công nhân r?i quen nó. Hai v? ch?ng nó c??i nhau ch?a có nhà c?a gì, con nó b?nh r?i thì bao nhiêu tích góp ??u ph?i ?? ra ch?a tr?, còn ph?i vay m??n ng??i ta”.

Hi?n c? nhà ch? Ng?c ? nh? t?i nhà m? ?? (xã L?c Ninh, huy?n D??ng Minh Châu, Tây Ninh). Còn anh Nguy?n Công Thu, ch?ng ch? thì thuê nhà tr? ? TPHCM ?? làm công nhân, dành ti?n hàng tháng g?i v? nuôi v? con. Nhà m? ?? ch? c?ng ch?ng giàu có gì, l?i không còn lao ??ng vì cha m? ch? ??u già y?u (m? ch? ng?c 74 tu?i, cha 75 tu?i) và 1 anh trai thì b? li?t n?a ng??i t? n?m lên 6 tu?i.

B?i th?, bao nhiêu chi tiêu trong nhà ??u ?? lên ??ng l??ng công nhân ít ?i c?a anh Thu. T? ngày s? ti?n tích l?y c?a 2 v? ch?ng ?ã h?t, ch?ng vay m??n ???c ai n?a, dù ch? Ng?c r?t mu?n ??a con ??n nh?ng b?nh vi?n l?n h?n, bác s? gi?i h?n ?? ?i?u tr? nh?ng b?t l?c, ?ành ôm con khóc ngh?n ? nhà ch? ??i nh?ng giây phút cu?i cùng…

M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:

1.  Mã s? 1429: Ch? Lê Th? M? Ng?c, t? 5, ?p L?c Thu?n, xã L?c Ninh, huy?n D??ng Minh Châu, t?nh Tây Ninh.

?i?n tho?i: 0909.424.827

2. Qu? Nhân ái – Báo Khuy?n h?c & Dân trí – Báo ?i?n t? Dân trí.

Ngõ 2 nhà s? 48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

B?n ??c ?ng h? qua các tài kho?n sau:

* Tài kho?n VN? t?i VietComBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 045 100 194 4487
T?i: Ngân Hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà N?i.

* Tài kho?n USD t?i VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài kho?n VN? t?i VietinBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Hoàn Ki?m

* Tài kho?n VN? t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100356359

T?i Ngân hàng TMCP Quân ??i – Chi nhánh Thái Th?nh – Hà N?i

* Tài kho?nUSD t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bình Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269