Nỗi đau khốn cùng của gia đình “chị Dậu” nơi miền biên giới


4 thành viên trong gia ?ình ng? chung m?t cái gi??ng trong ngôi nhà mái tranh, vách n?a ?ã nát b?n. Trong “ngôi nhà” tuy?nh toàng ?y tài s?n quý giá nh?t là chi?c n?i n?u c?m, nh?ng ngh?ch c?nh là 4 con ng??i trong ngôi nhà ??u ?ang ??i m?t v?i b?nh t?t.

http://www.youtube.com/watch?v=XDEWlSS-7e4

B? m? không bình th??ng và nh?ng ??a con mang tr?ng b?nh

Theo chân ng??i tr??ng b?n, chúng tôi tìm ??n Vùng B?p, b?n Cao V?u 4, xã Phúc S?n, huy?n Anh S?n, t?nh Ngh? An và c?m th?y th?t xót xa tr??c s? nghèo b?n, túng qu?n c?a gia ?ình ch? Tr?n Th? H??ng và anh Vi V?n Biên hi?n ra tr??c m?t khi c?n nhà c?p b?n không ra dáng nhà mà nh? m?t cái chòi canh n??ng r?y c?a bà con ? vùng r?ng núi này.

Xa xa c?n nhà c?a v? ch?ng ch? H??ng ch? là nh? cái chòi canh n??ng r?y.
Xa xa c?n nhà c?a v? ch?ng ch? H??ng ch? là nh? cái chòi canh n??ng r?y.
Xa xa c?n nhà c?a v? ch?ng ch? H??ng ch? là nh? cái chòi canh n??ng r?y.
C?n nhà c?a nh?ng m?nh ??i kh?c kh? s?ng trong thi?u th?n ?? b?. Nói c?n nhà cho hoành tráng nh?ng nó ???c làm t?m b?ng nh?ng phên n?a m?a n?ng thì trong c?ng nh? ngoài.

Vùng B?p, b?n Cao V?u 4, xã Phúc S?n ch? có 14 h? dân, n?m sâu trong r?ng núi, tách bi?t v?i các khu dân c? ?ông ?úc khác c?a ??a ph??ng. ???ng giao thông ?i l?i khó kh?n, thi?u ??t s?n xu?t, ph?n l?n các h? dân n?i ?ây v?n còn nghèo khó. Th? nh?ng nghèo kh? ??n n?i nh? gia ?ình ch? H??ng và anh Biên thì qu? là hi?m g?p. C?n nhà c?a h? ???c làm hoàn toàn b?ng tre, n?a d?ng lên bên b? sông Gi?ng, tr?i n?ng thì ánh m?t tr?i v?n xuyên th?u qua nh?ng khe h? chi?u chói chang, lúc m?a ng?i trong nhà v?n ??t s?ng. Là “mái ?m” c?a 5 thành viên nh?ng ch? có m?t chi?c gi??ng c? k?.

Trong “c?n nhà” v?a h?nh phúc và mang n?ng kh? ?au ?ó, tài s?n quý nh?t c?a gia ?ình ch? H??ng là chi?c n?i n?u c?m hàng ngày. Ch? H??ng b?o, ch? v?n sinh ra trong m?t gia ?ình chài l??i nghèo ? huy?n Thanh Ch??ng, t? nh? c?ng ch?ng ???c h?c hành gì. L?n lên cùng cha, m? lênh ?ênh trên thuy?n ?ánh cá theo dòng sông Gi?ng, s?ng c?nh nay ?ây mai ?ó. H?n ch?c n?m tr??c, khi ??n ??a ph?n b?n Cao V?u 4 thì ch? g?p và yêu anh Vi V?n Biên. R?i h? c??i nhau, quy?t ??nh ch?n quê h??ng c?a ch?ng, d?ng nhà ?? ??nh c?, làm ?n.

Phía bên trong là cái gi??ng duy nh?t cho 4 con ng??i kê l?ng t?m.
Phía bên trong là cái gi??ng duy nh?t cho 4 con ng??i kê l?ng t?m.
M?t chi?c gi??ng b?ng n?a ?ã h? h?ng ch?ng còn n?m ???c n?a.
M?t “chi?c gi??ng” b?ng n?a ?ã h? h?ng ch?ng còn n?m ???c n?a.
Hàng ngày anh Biên vào r?ng khai thác lâm th? s?n, ch? H??ng ?ánh b?t cá trên sông, s?ng c?nh no ?ói có nhau. Và k?t qu? c?a h?nh phúc khi anh ch? có v?i nhau 3 m?t con. Th? nh?ng, c?ng t? ?ó gia c?nh c?a h? ?ã khó kh?n càng tr? nên c? c?c h?n bao gi? h?t. Cu?c s?ng gia ?ình thi?u th?n tr?m b?. C?u con trai l?n Vi V?n Mách (12 tu?i) th??ng xuyên ?m ?au, y?u ?t và ???c ông bà ngo?i ??a v? quê ?? nuôi giúp.
2 cháu Vi Th? Hi?u (10 tu?i) và cháu Vi V?n Ri (5 tu?i) có nh?ng tri?u ch?ng b?nh r?t l?. Nh?ng n?m g?n ?ây cháu Vi Th? Hi?u ng??i th??ng g?y h?c hác, xanh xao nh? nh?ng tán lá r?ng, m?i l?n ?i v? sinh thì n??c ti?u ?? nh? máu. Trong khi cháu Vi V?n Ri thì có lúc xu?t hi?n tri?u ch?ng th? huy?t khó ki?m soát. Vì nhà nghèo, b?nh t?t nên c? hai cháu ??u không ???c ??n tr??ng.
Cháu Hi?u m?c dù mang trong ng??i b?nh t?t nh?ng v?n ?i ki?m c?i cho m?.
Cháu Hi?u m?c dù mang trong ng??i b?nh t?t nh?ng v?n ?i ki?m c?i cho m?.
Nh?ng ngày em ph?i lên r?ng gùi c?i v? ph? giúp cha m? v?i cái gùi còn to h?n c? ng??i.
Nh?ng ngày em ph?i lên r?ng gùi c?i v? ph? giúp cha m? v?i cái gùi còn to h?n c? ng??i.

Không ???c ??n tr??ng, không bi?t con ch?, không có b?n bè, quanh n?m su?t tháng bé Hi?u, bé Ri ch? làm b?n v?i núi r?ng, khe su?i… Dù ?ang mang trong ng??i b?nh t?t dày vò nh?ng bé Hi?u th??ng xuyên lên r?ng gùi c?i v? ph? giúp cùng b? m?.

Th??ng con nh?ng b?a ?n hàng ngày ch?a ?? nên b?c làm cha, làm m? c?ng phó m?c m?ng s?ng c?a các con cho tr?i ??t.

Tâm s? cùng PV, ch? H??ng b?o, gia c?nh nhìn trong nhà ra ngoài cái quý nh?t, ?áng giá nh?t ch? có cái gi??ng 4 ng??i n?m chung, cái n?i n?u c?m và nh?ng b?c vách n?a ngoài ra ch?ng có m?t th? gì ?áng 5.000 ngàn ??ng. “Các anh ch? nhìn th?y ?ó, nhà có ra nhà ?âu, gi??ng, chi?u c?ng rách nát h?t r?i, tài s?n ch?ng có th? gì bán ???c 5.000 ??ng. Hai cháu Hi?u và Ri b? b?nh m?c dù bi?t ?ó nh?ng không có ti?n ?? ??a các cháu ?i ch?a tr? chi c?. Gi? ch? nh? ?n tr?i ph?t phù h? thôi”, nói ?o?n ch? H??ng dúi bàn tay chai s?n vào ?ôi m?t khi nh?ng gi?t l? kh? ?au ch?c trào ra trên khuôn m?t kh?c kh? c?a ch?.

Cái n?i, và nh?ng cân g?o còn l?i là th? quý giá nh?t trong nh?ng ngày qua c?a v? ch?ng ch? H??ng.
Cái n?i, và nh?ng cân g?o còn l?i là th? quý giá nh?t trong nh?ng ngày qua c?a v? ch?ng ch? H??ng.

Ch? mong gia c?nh h? ???c lên báo

Ph?i ?i vòng vèo qua các con ??i, qua su?i ??a chúng tôi ??n th?m gia c?nh c?a ch? Tr?n Th? H??ng và anh Vi V?n Biên, anh Hà V?n N?p – Tr??ng b?n Cao V?u 4 (xã Phúc S?n) c?ng l?c ??u trong ngao ngán. Anh N?p b?o, ? vùng Cao V?u 4 này và c? cái xã Phúc S?n này ch?a th?y ai kh? nh? gia ?ình ch? H??ng ?ó. V? ch?ng c?ng mang b?nh ng? ng? ng?n ng?n, khi thì ?i làm ???c, khi thì không, ngày nào c?ng ?ói l?m.

“Bà con ? ?ây ai c?ng th??ng gia ?ình nhà ?ó và c?ng g?ng giúp ?? h? trong ph?m vi có th?. N?m tr??c m?i ng??i trong xóm th?y b?nh c?a cháu Hi?u ?áng s? nên c?ng ?ã góp ít ti?n c?a ?? ??a cháu ?i khám t?i b?nh vi?n huy?n. Qua khám b?nh thì h? nói cháu bé b? m?c 4-5 th? b?nh nghiêm tr?ng và t?n r?t nhi?u ti?n ?? ch?a tr?. Bà con làng xóm th??ng cháu nh?ng ??u nghèo nên c?ng ??a cháu v? v?i b? m? nó cho ??n bây gi?. B?nh tình không bi?t ra sao nh?ng th?y con bé ngày càng teo tóp, xanh xao”, anh N?p chia s?.

So v?i cái gùi, bé Hi?u d??ng nh? nh? và y?u ?t h?n khi h?ng ngày v?n ph?i ?i ki?m c?i.
So v?i cái gùi, bé Hi?u d??ng nh? nh? và y?u ?t h?n khi h?ng ngày v?n ph?i ?i ki?m c?i.

Ch? H?i (hàng xóm) gia ?ình “ch? D?u” trên biên gi?i cho bi?t: “Không ch? con cái b?nh t?t mà c? hai v? ch?ng nhà H??ng và Biên v?n c?ng không ???c nhanh nh?n nh? ng??i bình th??ng. Anh Biên thì v?n b? ?i?c t? lâu. Còn H??ng c?ng th?t th??ng l?m có hôm tr? tr?i l?i ôm ??u ch?y kh?p n?i, không ki?m soát ???c hành vi. Ch? ?y hình nh? c?ng có d?u hi?u c?a c?n b?nh th?n kinh. Nên cu?c s?ng c?a gia ?ình h? vô cùng nghèo kh?, khó kh?n”.

Chia s? cùng PV, ch? Nguy?n Th? Trúc – Chi h?i tr??ng ph? n? Cao V?u 3 cho bi?t: “M?i l?n nhìn th?y v? ch?ng ch? H??ng và các cháu thi?u ?n, thi?u m?c, thi?u ch? sinh ho?t chúng tôi r?t ?au lòng nh?ng không th? làm gì khác h?n. Mong các anh ch? ??a tin trên báo, ?ài ?? hi v?ng các nhà h?o tâm giúp ?? gia ?ình ch? H??ng ?? xây ???c m?t ngôi nhà kín, trên b?n d??i, mong làm sao các cháu ???c ?i th?m khám b?nh, ???c ch?a tr? thôi…”.

So v?i cái gùi, bé Hi?u d??ng nh? nh? và y?u ?t h?n khi h?ng ngày v?n ph?i ?i ki?m c?i.
Nhi?u khi ?i gùi c?i v? m?t qua em ph?i ngh? d?c ???ng. C?n b?nh trong ng??i em h?ng ngày v?n âm ? ?au mà ch?ng có cách nào ?? ???c ch?a tr? vì gia ?ình em quá nghèo.

C?ng theo anh N?p, v?a qua hay tin gia ?ình ch? H??ng khó kh?n phía H?i ph? n? huy?n Anh S?n vào kh?o sát và cho m?t ít ti?n làm m?t gian nhà d? tính ít tháng n?a m?i xong. Trong lúc ch? nhà m?i, thì gia c?nh “ch? D?u” ? mi?n biên vi?n này v?i 4 con ng??i ?ang chen chúc nhau trong ngôi nhà b?ng tre n?a tr?ng tr?n, ch?ng có v?t d?ng gì ?áng giá, thi?u ?n, thi?u ?ói và b?nh t?t luôn b?a vây l?y gia ?ình bé nh? này r?t c?n s? chung tay c?a toàn xã h?i.

Và ?i?u ??c bi?t nh?t hi?n nay là hai cháu nh? Vi Th? Hi?u và cháu Vi V?n Ri ?ang mang b?nh g?y h?c hác, xanh xao, cháu Ri thì mang c?n b?nh th? huy?t khó ki?m soát. Vì quá nghèo m?c d?u bi?t b?nh nh?ng v? ch?ng anh không dám ??a con ?i khám mà ch? phép màu t? tr?i cao ban xu?ng.

M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:

1. Mã s? 1420: Ch? Tr?n Th? H??ng, ? b?n Cao V?u 4, xã Phúc S?n, huy?n Anh S?n, t?nh Ngh? An.

?T: 01669. 562.809 – anh N?p – tr??ng b?n Cao V?u 4

2. Qu? Nhân ái – Báo Khuy?n h?c & Dân trí – Báo ?i?n t? Dân trí.

Ngõ 2 nhà s? 48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

B?n ??c ?ng h? qua các tài kho?n sau:

* Tài kho?n VN? t?i VietComBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 045 100 194 4487
T?i: Ngân Hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà N?i.

* Tài kho?n USD t?i VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài kho?n VN? t?i VietinBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Hoàn Ki?m

* Tài kho?n VN? t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100356359

T?i Ngân hàng TMCP Quân ??i – Chi nhánh Thái Th?nh – Hà N?i

* Tài kho?nUSD t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bình Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269