Khốn khổ cuộc sống của 2 người đàn bà chịu cảnh “con đánh mẹ, cháu đánh bà“


Ch?ng ki?n c?nh con lên c?n ?iên trong cái n?ng nóng nh? thiêu nh? ??t, ng??i ph? n? h?n 60 tu?i ch? bi?t v?a c? gi? ch?t con v?a van xin con ??ng ?ánh n?a nh?ng b?t l?c. G??ng m?t vô h?n, anh con trai nhìn m? v?a ch?u tr?n ?òn v?a c??i h?nh h?ch r?i l?ng l?ng ?i khi c?n ?iên d?u xu?ng. Nhìn theo dáng con, cô v?n ch?a h?t ho?ng s? r?i v?i vã ch?y ngay ??n ch? m? vì trong lúc lên c?n th?ng con ?ã xô bà ngo?i ngã khi bà c? can ng?n. ?ã ngoài 90 tu?i, s?c kh?e y?u và chân tay run l?y b?y nh?ng c? ?u không ?oái hoài gì ??n b?n thân mình mà ch? lo cho con gái. Nhìn con, c? ch? bi?t than “Sao mày kh? h?n c? ch? D?u ngày x?a th?” r?i l?i run r?y ng?i nhìn ra ngoài c?ng.

 ua1JPG
?ã ngoài 60 tu?i nh?ng công hàng ngày cô ?a ph?i ?i nh?t ph? li?u ki?m ti?n nuôi m? già ?ã ngoài 90 tu?i.

V?a ng?i xu?ng ngh? vì v?t ?au con ?ánh, cô ?a l?i l?c t?c chu?n b? “?? ngh?” ?? lên th? xã nh?t ?? ph? li?u. Cô k? ??y là công vi?c hàng ngày và c?ng là ngu?n thu nh?p chính ?? cô có ti?n nuôi m? già và ??a con b?nh t?t. Tuy nhiên d?o này tr?i n?ng nóng nh? ?? l?a nên cô c?ng không ?i ???c nhi?u nh? tr??c n?a, thành ra có ngày c?ng ch? ki?m ???c d?m, ba nghìn ?? mua thanh ??u ph? hay qu? tr?ng gà.

ua2JPG

Không giúp ???c gì cho con, hàng ngày c? ?u run r?y ng?i tr??c c?a nhà ??i con ?i làm v?.

C? ngày l?i th?i, h?t vi?c ??ng áng r?i l?i ?i nh?t ph? li?u, có l? ?ã lâu l?m r?i ng??i ph? n? này không n? m?t n? c??i cho dù ch? là cái c??i khe kh?. Nhìn theo bóng dáng con, c? ?u xót xa k?: “M? con nó v? ?ây ? g?n 30 n?m r?i, ngày ?y th?ng Thi?n m?i lên 5 còn th?ng Lành ???c 3 tu?i nh?ng chúng nó b?nh t?t d?t d?o l?m ch? không kh?e m?nh nh? con nhà ng??i ta. Th?ng Thi?n sinh ra ?ã b? th?n kinh còn th?ng Lành ph?i ?i vi?n m? n?i ru?t, nhà nghèo không có ti?n nên v? ch?ng tr?c tr?c r?i ch?ng nó c?ng b?. Bây gi? thì nó kh? quá, th?ng con lên c?n ?ánh m?, ?ánh c? tôi. Nhà không ?? cái ?n nên ngày nào nó c?ng lên t?n th? xã nh?t chai l? ng??i ta b? ?i ?em bán l?y ti?n mua th?c ?n”.

Không còn n??c m?t mà khóc nh?ng trong l?i k? run run, khó nh?c c?a c? là c? n?i lòng th??ng con ??n th?t ru?t nh?ng không bi?t làm gì. ?ã ngoài 90 tu?i, c? không th? t? ?i l?i ???c nên ch? ng?i m?t mình run r?y tr??c b?u c?a ch? con gái v?. Nhìn m?, cô ?a quay m?t vào t??ng khóc cho bi?t: “Có hôm tôi ?i làm v? thì tr?i m?a nh?ng m? v?n c? ng?i ??y, qu?n áo ??t nh?p h?t c? ch? tôi v?. Cháu thì th?n kinh, lúc ?i, lúc ? nhà b?t ?ng không ai bi?t, nó c?ng không nh?n ra bà ngo?i nên có hôm khát n??c quá bà g?i tên nó mà nó v?n c? tr? m?t ra nhìn r?i l?i ?i ?âu m?t”.

Không ch?ng, con cái ??a b?nh t?t, ??a ?i lang b?t kì h? g?n nh? b?t vô âm tín, n?i ?au ??n này cô ch?u ??ng thành quen nên không b?t khóc nh?ng c? ngh? ??n m? già ?ã ?i g?n h?t ??i ng??i mà v?n ?au ?áu lo cho con là hai hàng n??c m?t cô l?i trào ? ra n?c n?. Không ???c kh?e m?nh nh? ng??i ta, c?n b?nh th?p kh?p c?ng v?i nh?ng l?n ch?u ?òn c?a con trai ?iên d?i khi?n s?c kh?e cô ngày m?t y?u nên vi?c lo ?? ??y ngày 3 b?a c?m cho m? cô không làm ???c.

M?t tay ch?m sóc m? già ?ã ngoài 90 tu?i, hàng ngày cô ch?u tr?n ?òn c?a con trai b? ch?ng th?n kinh phân li?t.

Nhìn m? cô ch? ??c làm sao có ?? ngày 3 b?a c?m cho m? ?? m?t mai c? ?i r?i s? không còn ph?i ân h?n.

Ái ng?i tr??c hoàn c?nh bi ?át c?a gia ?ình cô ?a, chú Ngô ??c Toàn (tr??ng thôn Th??ng, xã Tr?nh Xá, huy?n Bình L?c, t?nh Hà Nam) cho bi?t: “Gia ?ình cô ?a thu?c h? ??c bi?t khó kh?n trong nhi?u n?m nay, v? phía chính quy?n ??a ph??ng c?ng ?ã có ph??ng án giúp ?? nh?ng c?ng ch? ???c chút ít quà vào nh?ng d?p l?, t?t ngoài ra không có gì c?. Hi?n t?i c? ?u ???c h??ng ch? ?? 180.000 ??ng/ tháng dành cho ng??i cao tu?i và anh Thi?n ???c tr? c?p cho ng??i b?nh nh?ng v?n khó kh?n l?m. Là ng??i cùng làng, ch?ng ki?n hoàn c?nh khó kh?n c?a cô, chúng tôi c?ng ch? bi?t ng??i cho g?o, ng??i cho m? rau, qu? tr?ng ?? m? con cô ?y s?ng qua ngày”.

 Cái ?ói, nghèo c? b?a vây khi?n cô b?t l?c không bi?t làm th? nào khi b?n thân ngày m?t y?u ?i.

Không có ai ?? b?u víu, ng??i ph? n? b?t h?nh ?y ch? luôn ??c lo ?? ngày 3 b?a c?m cho m? ?? m?t mai c? v? v?i ??t s? không còn ?i?u gì ph?i ân h?n. Và trong sâu th?m ?ôi m?t ng?n n??c kia là s? s? hãi m?i l?n ph?i ch?p tay van xin con ??ng ?ánh n?a.

M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:

1.  Mã s? 1438: Quy?n Th? ?a (thôn Th??ng, xã Tr?nh Xá, huy?n Bình L?c, t?nh Hà Nam)

S? ?T: 0165.577.0656 (s? ?T c?a cô Quy?n Th? D?a, em gái cô ?a)

2. Qu? Nhân ái – Báo Khuy?n h?c & Dân trí – Báo ?i?n t? Dân trí.

Ngõ 2 nhà s? 48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

B?n ??c ?ng h? qua các tài kho?n sau:

* Tài kho?n VN? t?i VietComBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 045 100 194 4487
T?i: Ngân Hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà N?i.

* Tài kho?n USD t?i VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài kho?n VN? t?i VietinBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Hoàn Ki?m

* Tài kho?n VN? t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100356359

T?i Ngân hàng TMCP Quân ??i – Chi nhánh Thái Th?nh – Hà N?i

* Tài kho?nUSD t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bình Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân