Phú Yên – Hoàn cảnh gia đình anh Nay Rek


Cu?c s?ng ?ói nghèo, không có ??t canh tác nên ngày ngày anh Nay Rek ph?i ?i nh?t phân bò, ch?n bò thuê và làm b?t c? vi?c gì ?? ki?m ti?n s?ng, nuôi con th? 18 tháng tu?i. ??c m? v? m?t mái nhà yên ?m cho v? con ?? ch?ng ch?i cái l?nh, cái rét nh? càng làm dày thêm nh?ng lo l?ng, kh?c kho?i ? ng??i ?àn ông ?ã dày d?n n?ng m?a cu?c ??i. Cu?c s?ng dù thi?u th?n nh?ng v? ch?ng cùng ??ng lòng, con th? luôn ngoan ngoan. V? m?t kh?c kh? nh?ng luôn n? n? c??i trên môi khi ???c h?i v? d? ??nh t??ng lai, anh khi?n ng??i ??i di?n c?m th?y ? ng??i ?àn ông này luôn tràn ??y lòng tin ?? ??i m?t v?i v?t v? trong cu?c s?ng.

Các thành viên trong fanpage và nh?ng nhà h?o tâm có th? chia s? hoàn c?nh v?i anh ch? qua
??a ch?: Buôn Chao, Ea Bá, song Hinh, Phú Yên.
S? ?i?n tho?i: 0983 699 861

945994_163204210532303_1398509577_n 996593_163203997198991_1218329610_n 1003872_163203773865680_1093437637_n 1009839_163203770532347_1778777953_n 1097995_163203923865665_1245020445_n 1150320_163204173865640_1937229904_n 1150353_163204290532295_7789592_n 1150794_163204160532308_336662106_n 1157388_163204137198977_1401036215_n 1170691_163204063865651_2140275764_n 1174625_163204330532291_985649103_n 1176403_163204013865656_1142421766_n