Hai người đàn bà uống nước ao cho… đỡ đói


?ã g?n 80 tu?i nh?ng ??c m? c?a c? Trung ch? là ngày có ?? 3 b?a c?m ?? ?n. S?ng c?nh mù lòa không nhìn th?y gì, ?y v?y mà c? v?n là ch? d?a cho ??a con d? d?i ch? bi?t liên thiên c? ngày v?i nh?ng câu chuy?n không ??u, không cu?i.

Tr? v? th?m c? Lê Th? Trung ? thôn Th??ng, xã Tr?nh Xá, huy?n Bình L?c, t?nh Hà Nam, ??p vào m?t chúng tôi là c?n nhà nh? xíu, tr?ng hu?ch, tr?ng hoác v?i nh?ng ?ùm rúm c?a qu?n áo rách, bao ni lông c? và nh?ng m?ng t??ng ?en xì, cáu b?n. Ng?i t?a c?a m?t mình h??ng ra ngoài sân, c? Trung c? run lên b?n b?t nh? lúc nào c?ng tr?c ?? xu?ng. Cách ?ó kho?ng hai mét là ch? Lê Th? Hà (con gái c? Trung) ?ang ng?i t? nói chuy?n m?t mình r?i l?i c??i ra chi?u thích thú l?m. Ch?c ch?c khát n??c quá, c? Trung g?i con thì ngay l?p t?c nh? m?t ph?n x? quen thu?c ch? Hà ??ng ph?t d?y l?y chi?c bát ch?y ù ra ngoài ao múc n??c mang v?. H?t ho?ng không cho c? u?ng, chúng tôi h?i thì ch? h?n nhiên cho bi?t: “U?ng n??c lã cho kh?i ?ói” r?i l?i l?ng l?ng ?i ?âu m?t.

 cu trung
G?n 80 tu?i, m?t không nhìn th?y gì, hàng ngày c? Trung ng?i ? b?u c?a m?t mình.
chi haB? ch?ng b? ?i l?y v? hai ?ã lâu, c? s?ng v?i ??a con gái d? d?i không bi?t làm vi?c gì.

D??ng nh? ?ã quá quen thu?c v?i vi?c làm c?a con gái, c? Trung c??i cho bi?t: “Tôi già s?p ch?t r?i nên lúc khát, nó l?y cho n??c ao ?? u?ng c?ng không vi?c gì c? nh?ng b?ng ?ói thì khó ch?u l?m”. D?t l?i c? cho bi?t thêm ch?ng c? ?ã b? ?i l?y v? hai cách ?ây m?y ch?c n?m nay nên ? nhà ch? có m?y m? con quây qu?n s?m t?i. C? có ba cô con gái thì m?t cô l?y ch?ng ? xa h?a ho?n l?m m?i v? th?m m?, m?t cô thì ch?ng ch?t vì tai n?n, hoàn c?nh nghèo khó ph?i m?t mình chèo ch?ng nuôi ba ??a con th? nên g?n nh? c?ng không ch?m m? ???c ngày nào, cô còn l?i là ch? Hà thì t? nh? ?ã d? d?i không bình th??ng nên ph?i s?ng d?a vào m?.

Khó kh?n, nghèo kh?, tr??c khi c? còn s?c kh?e c?ng qu?n qu?t lam làm ?? ?? cái ?n cho các con nh?ng gi? già r?i, m?t hoàn toàn không nhìn th?y n?a thì l?i thành ra ?ói ?n. Thu?c di?n vào h? ??c bi?t khó kh?n nên m?i n?m hai m? con c? Trung c?ng ???c nhà n??c cho m?y ch?c cân g?o nh?ng: “Hôm nào các bác hàng xóm sang n?u cho thì ?n c?m chín còn cái Hà mà n?u thì toàn tro, b?i, có hôm ?n g?o s?ng” – c? Trung ngh?n ngào cho bi?t.

?ã d? d?i, ?y v?y nh?ng ch? Hà l?i b? ng??i ta hãm hi?p r?i sinh ra cháu Lê Th? Hiên. Nh? l?i ngày con gái chuy?n d? ?i ??, c? Trung v?n còn h?t ho?ng: “Nó có bi?t gì ?âu, th?y b?ng to lên nó h?i vì sao r?i ngày ?i sinh cháu, nó vì không bi?t gì nên gào ?m ?, bà con làng n??c ph?i ?? ?i ?? ch? không ngày ?ó ch?t c? m? c? con vì nó ch?ng bi?t gì c?”.

Hi?n t?i cháu Hiên ?ã h?c h?t c?p II và ?ang ?i làm thuê ? trên thành ph? ?? ki?m ti?n nuôi bà ngo?i và m?. Tình c?nh khó kh?n khi?n c? làng ai c?ng th??ng c? Trung. C? m?t ??i v?t v? vì con, ??n lúc cu?i ??i, m?t ?ã không nhìn th?y, hàng ngày c? l?i s?ng c?nh “b?a ?ói, b?a no” bên c?nh ??a con dù ?ã 50 tu?i ??u nh?ng suy ngh? ch?ng khác gì m?t ??a tr? lên 3 ngu ng?, t? d?i.

 tam anh
T?m ?nh là v?t báu c?a c? Trung.

?ang d? câu chuy?n, s?c nh? ra ?i?u quan tr?ng, c? nh? chúng tôi l?y trên t??ng b?c tranh chân dung c? ch?p lâu l?m r?i mang xu?ng. M?t không nhìn th?y nh?ng ?ôi bàn tay y?u ?t run run c? c? vu?t, l?n mò t?ng tí trên b?c tranh cho yên tâm b?i: “Tôi ch? còn có t?m ?nh này là quý nh?t thôi cô ?. ?nh này tôi ?? dành ?? sau này ch?t r?i ?? th? ??y”.

Nói r?i c? l?i ng?i ôm kh? kh? t?m hình nh? m?t báu v?t mà nghe trong b?ng t?ng ti?ng ùng ?c sôi lên vì ?ói. Không bi?t là m?t b?a, hai b?a hay lâu h?n n?a c? ch?a ???c ?n gì b?i nh?ng ng??i hàng xóm t?t b?ng có vi?c ?i v?ng, còn con gái c? ch? bi?t “u?ng n??c ao cho ?? ?ói, v?y thôi”.

M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:

1.  Mã s? 1445: C? Lê Th? Trung (thôn Th??ng, xã Tr?nh Xá, huy?n Bình L?c, t?nh Hà Nam)

S? ?T: 0963.736.210 (s? ?T c?a ch? Lê Th? Th?y, con gái c? Trung).

2. Qu? Nhân ái – Báo Khuy?n h?c & Dân trí – Báo ?i?n t? Dân trí.

Ngõ 2 nhà s? 48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

B?n ??c ?ng h? qua các tài kho?n sau:

* Tài kho?n VN? t?i VietComBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 045 100 194 4487
T?i: Ngân Hàng TMCP Ngo?i th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Thành Công – Hà N?i.

* Tài kho?n USD t?i VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài kho?n VN? t?i VietinBank:
Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 10 201 0000 220 639
T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam – Chi nhánh Hoàn Ki?m

* Tài kho?n VN? t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100356359

T?i Ngân hàng TMCP Quân ??i – Chi nhánh Thái Th?nh – Hà N?i

* Tài kho?nUSD t?i Ngân hàng Quân ??i (MB)

Tên TK:Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122

VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: s? 39L ???ng 11 (Mi?u N?i), ph??ng 3, qu?n Bình Th?nh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 0710.3.733.269

Th