Dây cáp điện CADI-SUN đạt chứng nhận 3K


Ngày 18/5/2014, T?i Trung tâm ngh? thu?t Âu C? – s? 8 Hu?nh Thúc Kháng, Ba ?ình, Hà N?i, liên hi?p các h?i Khoa h?c và K? thu?t Vi?t Nam, H?i S? h?u trí tu? và Hi?p h?i các nhà bán l? Vi?t Nam ?ã trao ch?ng nh?n 3K cho Công ty CADI-SUN v?i tiêu chí kinh doanh “Minh b?ch – Tin c?y – B?n v?ng”.

V?n n?n hàng gi?, hàng nhái và gian l?n th??ng m?i, hàng xâm ph?m quy?n s? h?u trí tu? có xu?t x? c? trong và ngoài n??c ?ang có xu h??ng gia t?ng, tác ??ng tiêu c?c ??n các doanh nghi?p làm ?n chân chính, gây khó kh?n cho các nhà qu?n lý và ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ng??i tiêu dùng. ?? gi?i quy?t v?n n?n này, các doanh nghi?p có th? kh?ng ??nh v?i ng??i tiêu dùng t?t c? ho?t ??ng kinh doanh minh b?ch, tin c?y c?a mình b?ng d?u hi?u h?p chu?n 3K.

3K t?i Vi?t Nam là ch?ng nh?n các cá nhân, doanh nghi?p cam k?t 3 không trong cung c?p hàng hóa, d?ch v?, g?m: Không có s?n ph?m, d?ch v? thi?u ngu?n g?c xu?t x?; Không có s?n ph?m, d?ch v? là hàng gi?, hàng nhái; Không có s?n ph?m, d?ch v? xâm ph?m quy?n s? h?u trí tu?.

Cùng v?i quá trình h?i nh?p kinh t? qu?c t?, Công ty CADI-SUN là m?t trong nh?ng doanh nghi?p ?i tiên phong trong xây d?ng chi?n l??c phát tri?n lâu dài, b?n v?ng. Công ty ??a ra các chính sách và cam k?t xây d?ng v?n hóa kinh doanh “trung th?c, minh b?ch và tin c?y” ??i v?i ng??i tiêu dùng khi cung ?ng hàng hóa rõ ra th? tr??ng. M?i s?n ph?m c?a CADI-SUN ??u có d?u hi?u nh?n bi?t rõ ràng ?? giúp ng??i tiêu dùng phân bi?t hàng gi?, hàng nhái thông qua logo, tem KCS, phi?u b?o hành…Các bi?n pháp th? hi?n trách nhi?m cao này th?i gian qua ?ã phát huy tác d?ng ??i v?i ng??i tiêu dùng, t?o nên uy tín và s? phát tri?n m?nh m? cho th??ng hi?u Dây và cáp ?i?n CADI-SUN.
??t ch?ng nh?n 3K là m?t minh ch?ng c? th? cho l?i h?a, l?i cam k?t c?a doanh nghi?p v?i ng??i tiêu dùng, ??ng th?i c?ng là quy?t tâm c?a doanh nghi?p trong vi?c nghiêm túc th?c hi?n chính sách, pháp lu?t c?a Nhà n??c. ?? ng??i tiêu dùng d? dàng nh?n bi?t, trong th?i gian t?i, ch?ng nh?n 3K s? ???c in ?n trên các tem mác s?n ph?m, các ?n ph?m th??ng hi?u c?a CADI-SUN.